ПЦА (Principal Component Analysis) или метода анализе главних компоненти је један математички апарат који посматра податке (узорке) и изводи закључке о мођусобном утицају података.

Често се овај модел анализе користи за смањење димензије података губитком најмање количине информација.

Изумитељ: Карл Пирсон, 1901. година.

Статистика

Цео предмет статистике заснива се на идеји да имате “велики” скуп података, и желите анализирати односе елемената тог скупа.

Стандардно одступање (девијација)

Она нам говори, колико у просеку елементи скупа одступају од аритметичке средине скупа. Означава се грчким словом сигма, σ. Формула за њено израчунавање је:

std

Варијанса

Стандардно одступање је квадратни корен варијансе.

На пример, мерили смо појаву и добили 6 исхода: 1, 2, 3, 4, 5, 6: . Аритметичка средина очекивог исхода је: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 3.5

Апсолутна одступања од средње вредности су: 2.5; 1.5; 0.5; 0.5; 1.5; 2.5, где је 3.5 − 1 = 2.5, одступање за мерање при исходу 1.

Варијанса је средња вредност једнаковероватних квадрата одступања: (2.52 + 1.52 + 0.52 + 0.52, 1.52, 2.52)/6 = 17.5/6 ≈ 2,9

Очекивана стандардна девијација је σ ≈ 1.71 Она се може рачунати помоћу пакета Python Numpy:

import numpy as np
sigma = np.std([1, 2, 3, 4, 5, 6])
print(sigma)
---
1.707825127659933

Сопствене вредности

Као што знате, ако за квадратну матрицу А помножену вектором v важи

Av = λv

где је λ сопствена вредност матрице и може да буде рационалан, ирационалан или комплексан број.

Сопствене вредности иду у пару са сопственим векторима и најчеће се израчунавају заедно. Ево примера у numpy.

import numpy as np
from numpy import linalg as LA
a = np.matrix('2 3; 2 1') # рационалан број
b = np.matrix('0 2; 1 0') # ирационалан број
c = np.matrix('0 -1; 1 0') # комплексан број


evalues, evectors = LA.eig(a)
print(evalues, evectors)
evalues, evectors = LA.eig(b)
print(evalues, evectors)
evalues, evectors = LA.eig(c)
print(evalues, evectors)

Даће резултат:

[ 4. -1.] 
 [[ 0.83205029 -0.70710678]
 [ 0.5547002  0.70710678]] 

[ 1.41421356 -1.41421356] 
 [[ 0.81649658 -0.81649658]
 [ 0.57735027 0.57735027]] 

[0.+1.j 0.-1.j] 
 [[0.70710678+0.j     0.70710678-0.j    ]
 [0.    -0.70710678j 0.    +0.70710678j]] 

Коваријанса и матрица коваријансе

Многи скупови података имају само једну димензију. Рецимо, висина људи. Постоје и такви скупови који имају више од једне димензије и циљ статистичке анализе је да се одреди да ли постоји неки однос између димензија.

На пример, нека наши подаци представљају висину људи и животно доба. Одатле можемо да изведемо статистичку анализу и утврдимо постоји ли међу-утицај.

Стандардна девијација и варијанса примењују се на подататке у истој димензији. Ако скуп има две или више димензија може се израчунавати стандардна девијација за сваку димензију скупа независно.

Међутим, корисно је имати и меру како би се сазнало како димензије утичу једна на другу. Коваријанса је таква мера.

Коваријанса је однос између две димензије. Ако израчунамо коваријанцу између једне димензије у односу на ту димензију добијамо варијансу.

Формула за израчунавање коваријансе изгледа овако:

covariance

(https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance)

Ако је коваријанса 0 онда не постоји зависност између димензија. Ако је коваријанса позитивна онда су димензије у корелацији (значи да раст или опадање параметара једне димензије утиче на раст и опадање параметара друге димензије). Ако је коваријанса негативна, онда је тај утицај супротан - антикирелација.

За скуп који има више димензија користан начин да добијете све могуће вредности коваријансе између свих различитих димензија је да из израчунамо и ставимо у матрицу. Ова матрица се назива матрица коваријансе.

Пример: Посматрајмо матрицу која садржи узорковања за три променљиве: x0, x1 and x2 чије вредности се налазе у редовима. Имамо пет узорковања.

import numpy as np
X = np.array([ [0.1, 0.3, 0.4, 0.8, 0.9],
        [3.2, 2.4, 2.4, 0.1, 5.5],
        [10., 8.2, 4.3, 2.6, 0.9]
       ])

print( np.cov(X) )

Коваријанса ће бити 3*3 матрица:

[[ 0.115  0.0575 -1.2325]
 [ 0.0575 3.757 -0.8775]
 [-1.2325 -0.8775 14.525 ]]

Иако се вредности матрице коваријанси не могу лако интерпретирати јер зависе од величине индивидуалних узорковања која могу да буду различита за различите променљиве, јасно је да:

 • постоји антикоречација између x0 и x2 (C02=−1.2325: када једна расте друга опада).
 • између x0 и x1 не постоји јака корелација (C01=0.0575).

На крају да напоменемо, да модели односно димензије матрице често морају да се мењају да би боље представили проблем.

Ако пратимо године старости популације и висину можемо доћи до закључка да да од 0-те до 25-те године висина расте односно коваријанса је већа од 0, док за године после 25 коваријанса буде мања од 0. Зато је за анализу неких проблма потребно добро разумевање проблема да би крањни модел који поставимо био тачан.

У случају када посматрамо висину и старост популације могли бисмо да направимо два модела један који важи за особе млађе од 25 и онај за особе старије од 25 година.